کنکاش ایران

  • تاریخ : ۱۳ام تیر ۱۳۹۷

تعبیر خواب سفر رفتن چیست؟

تعبیر خواب سفر رفتن : سفر رفتن یا مسافرت رفتن در خواب یعنی یک تغییر در زندگی و بستگی به چگونگی سفر رفتنمان دارد. پیاده یا سواره , جایی که میرویم را می شناسیم یا نه , سفرهای زیارتی یا غیره … ما در این بخش از مجله اینترنتی کنکاش ایران برای شما تعبیر خواب مسافرت و یا سفر کردن را آماده کردایم.

تعبیر خواب سفر رفتن

تعبیر خواب سفر رفتن ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مکانی که به آن سفر کرده‌ای بهتر از مکان قبلی تو می‌باشد، یـعـنـی حال و روز تو بهتر می‌شود، ولی اگر بدتر باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است. اگر ببینی مسافر تو از سفر برگشته است، یـعـنـی کار بسته و گره خورده تو باز می‌شود و گشایش می‌یابد، ولی اگر ببینی دوباره به سفر دیگری می‌رود یـعـنـی خبر او دیرتر به تو می‌رسد.

تعبیر خواب سفر رفتن منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید. اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته های زیادی دارید و به سفر می روید تغییراتی در زندگی شما پدید می آید که تکالیفتان را زیاد می کند. وظایف دشواری را به عهده می گیرید ولی اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و جامه دان و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر می دهد که به دنبال دگرگونی ها سودی عاید شما می گردد که به اندازه همان بسته هاست . اگر دیدید به سفر می روید و گریه می کنید از دیدار کسی خوشحال می شوید اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می کنید اما نمی دانید به کجا می روید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است. کسی را به سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال می شوید یا بشارتی به شما می رسد.

تعبیر خواب سفر رفتن ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می‌رود، دلیل کند که از زن جدا گردد و یا از سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می‌رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

تعبیر خواب سفر رفتن آنلي بيتون

آنلي بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببینید به تنهایی با ماشین مسافرت می‌کنید، علامت آن است که به سفری پرحادثه خواهید رفت.
اگر خواب ببینید از طریق دریا مسافرت می‌کنید، نشانه آن است که علاوه بر گرفتن پاداش کارهای دشواری که به ثمر رسانده‌اید، پول بسیار زیادی نیز به دستتان خواهد رسید.
اگر خواب ببینید هنگام مسافرت از طریق دریا با فاجعه ای روبرو می‌شوید، نشانه آن است که گرفتار عشق‌های دروغین خواهید شد.

تعبیر خواب سفر رفتن لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می گوید : سفر
علمی : شادمانی
سفری که انجام شده است : دوستانی را خواهید دید که از مدتها پیش ندیده اید
با کالسکه : خوشبختی دائمی
با پای پیاده : امور بسیار مهمی در پیش رو دارید
سفر با همراه : غیبت کردن
سفر دریایی : شما سرزمینهای دوری را خواهید دید
سفر بر روی آب : زندگی متوسط
سفر کردن با بار بسیار زیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده
مسافرت در شب : شما کشور را ترک خواهید کرد